2% pre Občianske združenie Bublina


Ako poukázať 2% z vašich daní OZ Bublina?

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní našej organizácii:

IČO: 42186021
SID:
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ BUBLINA
Sídlo: Cabanova 2194/22, 84102 Bratislava

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
  2. Potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  3. Na základe tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane, zaplatenú daň a viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2022 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
  4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  5. V tomto Vyhlásení odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
  6. Do 30. 4. 2023 doručte tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  7. Ak ste poukázali 3% z dane, doručte aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

ZHRNUTIE

Do 30. 4. 2023 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

 1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti

POZNÁMKY

 • Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2022
 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
 • Nezabudnite sa všade podpísať.
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2022 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa obrátiť na nás, alebo na daňový úrad.


Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú DP

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2023 svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2022.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A), alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B).
 3. V rovnakom tlačive daňového priznania vypočítajte Vaše 2% zo zaplatenej dane. To je suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.
 4. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2022 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
 5. Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 6. Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 1. 4. 2023 a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

ZHRNUTIE

Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, tak do 1. 4. 2023 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A alebo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP B
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti

POZNÁMKY

 • Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2022
 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
 • Okrem daňového priznania, nepodávate žiadne iné tlačivo. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Nezabudnite sa všade podpísať.
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2022 v rámci poukázania 2% alebo 3% z daní, neváhajte sa obrátiť na nás, alebo na daňový úrad.


Postup pre právnické osoby

Postup krokov pre právnicé osoby:

 • Vyplňte tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za obdobie 2022
 • V rovnakom daňovom priznaní vypočítajte Vaše 1% alebo 2%z dane z príjmov právnickej osoby. To sú sumy, ktoré môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 1% alebo 2% (minimálne 8€/jeden prijímateľ).
 • Odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a tam analogicky uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú v ich prospech chcete poukázať.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. Ak ste nepožiadali o predĺženie lehoty, je to do 30. 4. 2023 a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

ZHRNUTIE

Zvyčajne do 30. 4. 2023 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

POZNÁMKY

 • Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2022
 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Dôležité termíny

15. február 2023 je termín, dokedy môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
15. apríl 2023 je termín, dokedy je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022
31. marec 2023 je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane
31. marec 2023 je obvyklý termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazuje aj 1% z dane
 • Ak chce právnická osoba poukázať % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
 • Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 (DP za rok 2022) môže poukázať 1% z dane.
30. apríl 2023 je termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

Pozrite si aj ďalšie naše videá:

2% v r. 2017