Stanovy


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie (ďalej len „združenie“) má názov BUBLINA.
 2. Sídlom združenia je Bratislava Dúbravka, Cabanova 22, 841 02.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb a právnických osôb.

 

 

Článok 2

Cieľ združenia

 

Cieľom združenia je:

 1. príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov a jednodňových podujatí
 2. príprava a organizácia školení
 3. podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti
 4. spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí
 5. získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s organizáciou a priebehom zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, školení, sprevádzaním a začlenením odchovancov z detských domovov a pod.
 6. podpora rozvoja sociálnych zručností, sprevádzanie a príprava na život po opustení detského domova pre mladých dospelých a pre odchovancov detských domovov

 

 

Článok 3

Členstvo v združení

 

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie na základe písomnej prihlášky.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia.
 4. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,
  2. vylúčením – dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,
  3. vyškrtnutím – z dôvodu nečinnosti člena,
  4. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
  5. zánikom občianskeho združenia.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov združenia

 

 1. Člen má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
  4. byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.
 2. Člen má povinnosť:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. plniť uznesenia orgánov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.

 

 

Článok 5

Orgány združenia

 

 1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.
 2. Výkonným a riadiacim orgánom združenia je správna rada.
 3. Kontrolným orgánom združenia je revízor.
 4. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady.
 5. Mimoriadne komisie operatívne zriaďované správnou radou v prípade potreby.

 

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada alebo jej predseda.
 4. Valné zhromaždenie sa musí zvolať, pokiaľ o to požiada najmenej tretina všetkých členov.
 5. Valné zhromaždenie riadi predseda správnej rady alebo ním poverený člen správnej rady.
 6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 7. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  1. voliť a odvolávať členov správnej rady a revízora,
  2. schvaľovať prijatie členov združenia,
  3. meniť a dopĺňať stanovy združenia,
  4. schvaľovať návrh ročného rozpočtu združenia a ročnú účtovnú závierku,
  5. schvaľovať správu o hospodárení a ročný plán činnosti združenia,
  6. rozhodovať o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením.

 

 

Článok 7

Správna rada

 

 1. Správna rada je výkonným a riadiacim orgánom združenia.
 2. Správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 3. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.
 4. Správna rada má troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.
 5. Každý člen správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu.
 6. Členovia správnej rady sú volení valným zhromaždením každý rok.
 7. Členovia správnej rady môžu byť do správnej rady volení opätovne.
 8. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 9. Na čele správnej rady je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom združenia.
 10. Predseda správnej rady riadi jej činnosť, zvoláva zasadnutia správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia.
 11. Správna rada najmä:
  1. predkladá valnému zhromaždeniu návrh ročného rozpočtu,
  2. predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení,
  3. rozhoduje o použití finančných prostriedkov,
  4. schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za pol roka,
  5. pri hlasovaní má každý člen správnej rady jeden hlas,
  6. v prípade potreby zriaďuje a ruší mimoriadne komisie.

 

 

Článok 8

Revízor

 

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.
 3. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 4. Správy o svojej činnosti revízor predkladá správnej rade združenia.

 

 

Článok 9

Mimoriadne komisie

 

 1. Pre riešenie dočasných a náhlych potrieb združenia na návrh svojho predsedu správna rada zriaďuje mimoriadne komisie.
 2. Za svoju činnosť sa mimoriadne komisie zodpovedajú správnej rade.

 

 

Článok 10

Hospodárenie združenia

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. dobrovoľné členské príspevky,
  2. dary od fyzických osôb,
  3. dotácie a granty od právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
  4. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
  5. prostriedky z podporných programov Európskej únie,
  6. reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,
  7. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
  8. sponzorské dary.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 4. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií a štátu.

 

 

Článok 11

Výdavky združenia

 

 1. Výdavkami združenia sú:
  1. výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so stanovami združenia,
  2. výdavky na správu a prevádzku združenia.
 2. Výdavky na správu a prevádzku združenia zahŕňajú všetky výdavky súvisiace so správou a prevádzkou združenia, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom združenia a odmien a náhrad výdavkov členom jeho orgánov, ktoré vznikli pri výkone funkcie.
 3. Výšku výdavkov združenia predkladá v rámci návrhu rozpočtu správna rada a schvaľuje valné zhromaždenie združenia.

 

 

Článok 12

Zánik združenia

 

Združenie zaniká:

 1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením; o zlúčení alebo rozpustení rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

 

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov.